مدیر عامل نیسان برکنار شد

مدیر عامل شرکت خودروسازی نیسان برکنار شد.