مخالفت عراق با حضور اسرائیل در خلیج فارس

محمد علی حکیم وزیر خارجه عراق روز دوشنبه گفت: بغداد با حضور اسرائیل در خلیج فارس به هر بهانه ای و تحت هر عنوانی مخالف است.