خداحافظی مهاجم سابق پرسپولیس از بازیگری

مهاجم سابق پرسپولیس به کادرفنی تیم خوشه طلایی اضافه شد.