کانی سازان اقلیم جیرفت

سازمانهای عضو
نام شرکت: کانی سازان اقلیم جیرفت
محصولات یا خدمات شرکت: معدن
مدیرعامل: علی محمدحسنی لر
سمت و نام تکمیل کننده فرم: علی محمدحسنی لر مدیرعامل
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود):
تعداد پرسنل شرکت: کمتر از ۱۲ نفر