کارگاه سازه فلزی پیش ساخته الین

اخبار

کارگاه سازه فلزی پیش ساخته الین با نام سقف مزنین و نیم طبقه مزنین

کارگاه سازه فلزی پیش ساخته الین در سال ۱۳۹۰ در اطرا تهران راه اندازی شده است

سقف مزنین–نیم طبقه فلزی – نیم طبقه پیش ساخته –سازه فلزی پیش ساخته– نیم طبقه مزنین – نیم طبقه فلزی پیش ساخته

سقف مزنین–نیم طبقه فلزی – نیم طبقه پیش ساخته –سازه فلزی پیش ساخته– نیم طبقه مزنین – نیم طبقه فلزی پیش ساخته

این گار گاه سازه فلزی پیش ساخته تمام قطعات و اجزای نیم طبقه مزنین و سقف مزنین را با مدرن ترین دستگاه های پیشرفته و اتوماتیک تولید می کند

پس از قالب گیری های اولیه و ارائه نقشه های جزئیات به مسئولین کارگاه، مهندسین تولید مشغول به تولید قطعات شده و تمام قطعات را طبق نقشه های ارائه شده توسط تیم فنی و نظارت به صورت مجزا تولید و اتصالات لازم را انجام میدهند تا این سازه فلزی پیش ساخته با نام سقف مزنین  نیمه آماده شود

سازه فلزی پیش ساخته نیاز به نظارت و کنترل کیفیت دارد که علاوه بر مهندیسین گروه الین سازمان نظام مهندسی و بازرسی به سازه فلزی نظارت مداوم دارند و تاییده های لازم برای بنا این سازه فلزی،  سقف مزنین  را صادر می نماینند .

پس از ساخت اولیه سازه فلزی با نام سقف مزنین و نیم طبقه مزنین قطعات ساخته شده به محل مورد نظر انتقال داده میشود

قبل از نصب این سازه فلزی پیش ساخته با نام سقف مزنین و نیم طبقه مزنین محل مورد نظر پی ریزی لازم انجام مشود و قطعات بر روی پلیت های ایجاد شده در پی این سازه فلزی  نصب می گردد .

برای آشنایی با این سازه فلزی با نام سقف مزنین و نیم طبقه مزنین می توانید این مقاله مزایای سازه فلزی پیش ساخته را دنبال نمایید .

سقف مزنیننیم طبقه فلزینیم طبقه پیش ساختهسازه فلزی پیش ساختهنیم طبقه مزنین نیم طبقه فلزی پیش ساخته

نوشته کارگاه سازه فلزی پیش ساخته الین اولین بار در گروه الین پدیدار شد.