شرط اشرف غنی برای مذاکره با طالبان

رئیس جمهور افغانستان تصریح کرد بدون برقراری آتش بس، مذاکره با طالبان غیرممکن است.