تیراندازی در شهر دوردرخت هلند

در شهر دوردرخت هلند تیراندازی انجام شد که چند نفر را دچار آسیب دیدگی کرد.ص