تمجید فدراسیون جهانی بسکتبال از حدادی و بهرامی

سایت فدراسیون جهانی باانتشار گزارشی از دو بازیکن بسکتبال ایران تمجید کرد.